6 Г­Г®ГҫГЎГ°Гҫ 2013 ГҮ.   ГҙëàâíàГҫ ГЋ ГҮàçåГӨГҐ Ïåðñîíàë ГҺîíГӨГ ГҠГӨГ» ГҘàøèíôîðì
ÒàðèõГӨГ Г­ ГЎГҐГ° ГҠВөГ­

Г€Вңáàøûíàí Г§Е“ВңГҮЕ“Г° ГҫГөëûВғГ» ГӨВөГёГӨВө
24.03.09


       1965 éûëäûВң Г ГҪðåëåíäœ ВӨГґВөГ«Е“ õàëûВҡ Г Г°ГӨГЁГ±ГӨГҠГ ЕЎГ» ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® Г±Г»Вғûø ГҫЕЎГ Вғàíäà ГЁВңáàøûíàí Г§Е“ВңГҮЕ“Г° ГҫГөëûВғГ» ГӨВөГёГӨВө. ГҘûë ГҘВөГ©ВөГҠ Г…ВңГҐВүЖ’ГҐВң ñèðàГӨГӨГ ВғГ» Гңáèëåéû àëäûíàí ГЎГөëäû. ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® éûðƒàðûí ГҠВүГҪГӨЕ“Г°, àéûðûГөГ±Г  ôðîíГӨîâèГҠГӨГ Г° ГЎГҐГ«Е“ ЕЎЕ“Г¬ ГҫðàГӨГ  ГЁГ­ГҐ.
       ГҺВүГҪГӨЕ“Г­ ГӨВүГҮГҐГ« ìèí "ГҘВөГ©ВөГҠ ÂàГӨГ Г­ ЕЎГөВғûøû ГӨГөðàšûíäà" áåëåøìœëœð éûéûíГӨГ»Вғûí ВҡàðàГҪ ГөГ«ГӨûðƒûì. ГҺВүЖ’ àëäûíà ГҠГЁГ«ГӨåðåГҮГҐЖ’, ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ГӨГөðàšûíäàВғГ» ГӨГҐГҠГ±ГӨ, ВҡГ Г©ЕЎГ» ГЎГҐГ° õœðáè Г­Г Г·Г Г«ГүГ­ГЁГҠГӨГ Г° ЕЎЕ“Г¬ ìàðøàëäàð, ГҠВүðåíåГҠëå Вғàëèìäàð ГӨГөðàšûíäàВғГ» ГӨГҐГҠГ±ГӨГ Г°ВғГ  ВҡàðàВғàíäà, ГҠВүГЎГҐГ°Е“ГҠ Гөðûí ГЎГЁГ«Е“Г©. Óíäà, Г ГӨГ ГҪ Е“Г©ГӨГҠЕ“Г­Г¤Е“, ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® (1906-1984) ГҢГ±ГӨðàäà éûðñûšû, ГӨГЁГҐГ«Е“. Е ГөВғûø éûëäàðûíäà ËåíèíГҮðàä ôðîíГӨ äæàç-àíñàìáëå ñîëèñГӨГҠГ ЕЎГ» ЕЎЕ“Г¬ ГµГөäîæåñГӨГўГ® ГҐГӨЕ“ГҠГ±ГҐЕЎГҐ Е“ВүЖ’ГҐГ¬ ГҠîíöåðГӨ ГҢГёГ¬Е“ГҠœðëåГҮГҐ àëûГҪ áàðà, ГёГөГ« ГЁВҫЕ“ГҪГӨЕ“Г­ ВҡàìàГҪ àëûíВғГ Г­ ËåíèíГҮðàäГӨГ . ГҘëîГҠàäàíûВң áåðåíñå éûëûíäà ГөГ« 500 ГҠîíöåðГӨГӨГ  ВҡГ ГӨГ­Г ГёГ . ГҺðîíøГӨГ Г­Г¤ГӨГ , "Òîðìîø Гңëû"Г­ ЕЎГ ВҡëàГөГ±Г» ЕЎГөВғûøñûëàð àëäûíäà Г±Г»Вғûø ГҫЕЎГ Г©. ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ГЎГ ГёВҡàðûГөûíäà "Г‡Е“ВңГҮЕ“Г° ГҫГөëûВҡ", "Г’Г Г°ГӨГ»ГҪ àëàéûВҡ", "ВҮЖ’ГҐВңäå Гҫôàëàìà ЕЎГЁГ­, Гҫôàëàìà" ГӨГЁГҮЕ“Г­ éûðƒàð ГҫВңВғûðàé. ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà ГЎГ ГёВҡГ Г°ВғГ Г­ éûðƒàðƒû ГҠåìåáåƒ ГµЕ“ГӨåðëœìœé ГЁГҠЕ“Г­? ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ГҠîíöåðГӨГӨГ Г­ Г ВҡГ±Г  éûéûìäàðûí ГҘàëàëàðВғГ  ГҫГ°Ж’Г Г¬ ôîíäûíà ГӨГ ГҪøûðВғГ Г­. ГҘûíû, ГЎЕ“Г«ГҠГЁ, ГҠВүГҪГӨЕ“Г° áåëìœéƒåð Ж’Е“.
       ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® 1906 éûëäûВң 24 ìàðГӨûíäà ÕàðГүГҠîâ ГӨèìåð ГңГ« ГЎГөГµГҮГ Г«ГӨåðû ВғГ ГЁГ«Е“ЕЎГҐГ­Г¤Е“ ГӨГ»ГөВғГ Г­. ГҒГӨГ ЕЎГ» ГөГ­Г»Вң ГңВҡ-ГЎГ Г° Г­Е“Г¬Е“, Г©Е“ВғГ­ГЁ éûð ìåíœí ГёВөВғВөëëœíåВүГҐГ­ ГӨГҐГ«Е“Г¬Е“ГҮЕ“Г­. Е’ Г Г«ГӨГ» éœøëåГҠ ГҺëàâà ВүЖ’ГҐГ­ГҐВң ÕàðГүГҠîâ ГґГ ГӨèðûíàí Г Г±Г»Вҡ ГӨЕ“Ж’Г°Е“Г­Е“Г­ ГҠîíöåðГӨ ГЎГЁГ°ГҮЕ“Г­. ГҺëàâà éûðñû ГЎГөëûðВғГ  éûéûíìàВғГ Г­, ГөВғГ  áàðû ГӨГЁГҠ Г±Г»Вғûø ГҫЕЎГ Гө Г®ВҡГёГ ВғГ Г­...
       1965 éûëäûВң Гҫƒûíäà ВӨГґВөГ«Е“ ВүГӨГҠЕ“Г­ ГҠîíöåðГӨВҡГ  œéëœíåГҪ ВҡГ Г©ГӨàéûВҡ. ÓíûВң Г±Г»Вғûøûíà ГҮœçèГӨГӨЕ“Г° ГӨВөГҪГ«Е“Г­Г¬Е“ЕЎГҐГ­ ГӨГ ГЎГ»Гө Г¬ВөГ¬ГҠèíëåГҮГҐГ¬ ГЎГөëìàíû ìèíåВң. Г•Е“Ж’ГҐГ°ГҮГҐ ГӨåõíèГҠГ  çàìàíûíäà, ГЁГ­ГӨåðíåГӨГӨГ» ôàéƒàëàíûГҪ, ГЎЕ“Г«ГҠГЁ, áûíû ГҠВүГҪГӨЕ“Г° ГҐВңГҐГ« Г ГӨВҡàðûð ГЁГ­ГҐ.
       Г‚ëàäèìèð Г‘ГҠà÷èëîâ - ГЎГЁГҠ ГёЕ“ГҪ ГӨГ ГЎГЁГҪ, ГӨГ»ГөВғГ Г­ ГҫВҡГӨГ» ВөéðœíåВүГ±ГҐ. Óë ìèíåВң ГҫВҡГёГ» Г¤ГөВҫûì ГЎГөëäû. Óë ВӨГґВөГ«Е“ ГөГ­Г»Вң ГҮГ Г±ГӨðîëäœðå ГўГ ВҡГ»ГӨûíäà ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ìåíœí îñðàøûГө ГӨГөðàšûíäà ЕЎВөéëœíå:
       - ГҘГҐГ° Г±Г Вҡ ГҠГ ГЎГЁГ­ГҐГӨВҡГ  ГЎГҐГ° ВҡГ ГӨûí ГҠèëåГҪ èíäå. ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠîíûВң ВӨГґВөГҮЕ“ ГҠèëåВүГҐ ГӨГөðàšûíäà ГЎГҐГ«Е“ ГЁГ­ГҐГ¬, ГөГ­Г» ГёГөíäà ГөВҡ ГӨàíûíûì.
       - Âëàäèìèð ГҒГ­Г ГӨîëГүГҐГўГЁГ·, Г¬ВөГ¬ГҠèíìå ЕЎГҐЖ’ГҮЕ“?
       ГҺВүГ°Е“ЕЎГҐВң, ГЁГёГҐГҠГӨЕ“ГҮГҐ ГӨàáëè÷ГҠàëà ГЁГ±ГҐГ¬-øœðèôГӨГҐ ГөВҡГ»Вғàíäûð.
       - ВҮГӨГҐГҮГҐЖ’, ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà.
       Г“Г« ВүГӨГӨГҐ.
       - ÓëГӨûðûВғГ»Ж’.
       - ГҘГҐГ«Е“ЕЎГҐГҮåƒìå, ìèí Г­ГЁГ­Г¤Е“Г© ВүГӨГҐГ­ГҐГ± ìåíœí? ГҺîíöåðГӨ ГўГ ВҡГ»ГӨûíäà ìèí ВүГӨЕ“ Г«Е“ àðûéûì.
       ГӘГЁГ­ ГҠВүГ°Е“Г¬: ГөГ« Г©Е“Гё ГӨВүГҮГҐГ«.
       - ГҺîíöåðГӨГӨГ Г­ ЕЎГөВң ìèВңЕ“ ГЎГҐГ° Г­ГЁГ±Е“ ГӨàìñû ГҠîðäèàìèí ГҢГ±ГҐГ°ГҮЕ“ ГҠЕ“Г°Е“ГҠ, œììœ ìèí ГөГ­Г» ВүЖ’ГҐГ¬ ìåíЕ“Г­ àëìàВғàíìûí, Е“ äàðûГөõàíàëàðƒà ГөГ­Г» ГӨГ ГЎГ»ГҪ ГЎГөëìàé. ГџГ°Ж’Г Г¬ ГЁГӨГ¬Е“ВҫЕЎГҐГҮåƒìå?
       - ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà, œëáèГӨГӨЕ“, ГҫГ°Ж’Г Г¬ ГЁГӨåðáåƒ.
       ВӨГ«ГҠЕ“Г­ ГёЕ“ГґВҡЕ“ГӨ ГӨГөГӨàøûíà øûëГӨûðàГӨГӨûì:
       - Г€ГҠГҐ ôëàГҠîí ГҠîðäèàìèí.
       ?Е“ГґВҡЕ“ГӨ ГӨГөГӨГ ГёГ» àëûГҪ èíäå.
       - ВҘГөГ° ðœõìœГӨ! Е ГҐЖ’ ìèíå ГёГөíäà ГөВҡ ГӨàíûíûВғГ»Ж’.
       - Г‰Е“, Г­ГЁГ±ГҐГҠ ГӨàíûìàéšûВң èíäå. ×åëèГӨГ  ЕЎЕ“Г¬ ГҺðåîëГҠГ  ВүВҫìåð Г±Г ВҡГӨГ Г­ ГөВҡ ГµЕ“ГӨГҐГ°Ж’Е“ ВҡГ Г«ВғГ Г­.
       Г‰Г»Г«Г» ГµГөøëàøГӨГ»Вҡ. ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ВүЖ’ГҐГ­ГҐВң ГҠîíöåðГӨûíà áèëåГӨ Вҡàëäûðƒû, œììœ ìèí ГөГ­Г»Вң ГҠîíöåðГӨûíà áàðà àëìàíûì.
       ГҺëàâäèГҫ ÈâàíîâíàíûВң øœõñè ГӨîðìîøîíà ГҠГЁГ«ГҮЕ“Г­Г¤Е“, ГӘЕ“Г±ГҠЕ“Вү Г¦Гөðíàëèñû Г€ГҮîðГү ÈçГҮàðøåâ éûðñûíûВң ГӨîðìîøîí ГЎГҐГ° Г Ж’ ГҫВҡГӨûðГӨВҡГ Г­.
       ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ÕàðГүГҠîâ äðàìà ГӨГҐГ ГӨðûíà ГҢГёГҠЕ“ ГҠГЁГ«Е“. Œììœ ГөГ« ГҐГӨäè äðàìà ðîëäœðåíäœ Гөéíàìàé. ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ГЎГҐГ° ГҠîíöåðГӨГӨГ  éûðëàðВғГ  Вҡàðàð ГЁГӨГҐГҪ, ГҪГөáëèГҠГ Г­Г»Вң ГҠВүВңåëåí ГҫГөëàé. ГҒЖ’Г Вҡ ËåíèíГҮðàäГӨГ», Е“ ЕЎГөВңûíàí ГӘЕ“Г±ГҠЕ“ВүЖ’ГҐ ГҫГөëàГҪ àëûðВғГ  Гңëëàíà. ГҘВөГ©ВөГҠ ÂàГӨГ Г­ ЕЎГөВғûøû éûëäàðûíäà ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà ôðîíГӨîâèГҠГӨГ Г°Ж’Г»Вң ГЁВң ГҫðàГӨВҡГ Г­ éûðñûšû ГЎГөëà. ÓíûВң "Г‡Е“ВңГҮЕ“Г° ГҫГөëûВҡ" éûðû, ГҺîíñГӨГ Г­ГӨГЁГ­ ÑèìîíîâГӨГ»Вң "ГҺВөГӨ ìèíå" ГӨГЁГҮЕ“Г­ ГёГЁВғûðû ГҠГҐВүГҐГҠ, ГҐВңГҐВүГҮЕ“ ûøàíûñ ГҮèìíû ГЎГөëà. ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ГЎГ ГёГӨГ  šàëäàГӨГӨГ Г° àëäûíäà, ôðîíГӨ áðèГҮàäàëàðûíäà ВҡГ ГӨГ­Г ГёГ»Гөñûëàð ГҠГҐВүГҐГҠ, õœðáè ôîðìàëà Г±Г»Вғûø ГҫЕЎГ ВғГ Г­, ГӨГЁГҪ ЕЎВөéëœéƒœð.
       ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà ГӘЕ“Г±ГҠЕ“ВүЖ’Е“ ГЁГҠГҐ ГЎВүëìœëå ГґГ ГӨГЁГ°Ж’Г  Г©Е“ГёЕ“ГҮЕ“Г­. ÓíûВң ВөГ©ВөГ­Г¤Е“ ЕЎЕ“Г° Г±Г Вҡ ВҡГөГ­Г ВҡГӨГ Г° ГҠВүГҪ ГЎГөГ«ВғГ Г­, éûðñû Гөëàðƒû éîìàðГӨ šûéëàВғГ Г­. ГҒЖ’Г»Вҡ-ГӨВүëåГҠГӨГҐ ВүЖ’ГҐ ГЎГ Ж’Г Г°Ж’Г Г­ ЕЎГ ГӨГ»ГҪ Г Г«ВғГ Г­. ÕàëûВҡ ЕЎВөГ©ВөВүГҐГ­, ГЎВөГӨЕ“ЕЎГҐГ­ГҐВң ГЁГµГӨèðàìûí ГҫГөëàГөВғГ  ВҡàðàìàВҫГӨГ Г­, ГөГ­Г»Вң áàéëûВғГ» ГЎГөëìàВғГ Г­. ÔàГӨГЁГ°Ж’Г  ГӨВөГҪ ГЎГЁЖ’Е“ВүГҐГ± ðîГҫГ«Гү ГЎГөГ«ВғГ Г­, éûðñû ГөГ­Г» ÄìèГӨðèé ?îñГӨГ ГҠîâè÷ГӨГ Г­ ЕЎГ ГӨГ»ГҪ Г Г«ВғГ Г­, ЕЎЕ“Г¬ ËèäèГҫ ГғГөñëàíîâàíàí ЕЎГ ГӨГ»ГҪ Г Г«ВғГ Г­ Вҡûƒûë Г ВғГ Г±ГӨГ Г­ äèâàí.
       ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ГөГ°ГӨГ Г±Г  Г©Е“ГёЕ“ГҮЕ“Г­. Г„Е“ВүГ«Е“ГӨ ГөВғГ  270 ЕЎГөГ¬ ГҪГҐГ­Г±ГЁГҫ ГӨВүГ«Е“ГҮЕ“Г­. ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà ВғВүìåðåíåВң ЕЎГөВңВғГ» éûëûíäà Г Гөûðûé áàøëàé. Éûðñû Г±ГҠëåðîç ìåíœí ГҫôàëàíВғГ Г­. 1976 éûëäûВң Г ГҪðåëåíäœ ÑîГңçäàð éîðГӨîíîВң ГҺîëîííà çàëûíäà "ВӨГ± ГўГ Г«ГүГ±" ГӨГЁГҮЕ“Г­ ГҪГ®ГҪГөГ«ГҫГ° éûðƒûВң ЕЎВүƒƒœðåí îíîГӨГ . ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà ГӨГЁЖ’Ж’Е“Г­ ГЎВөГӨВөГ­Г«Е“Г© Г±Г»Вғûø Гҫšàìàé áàøëàé. Г„ВөГ°ВөВҫ, ГөГ« ГӨåëåâèäåíèåëà, Г±Е“Г­ВғЕ“ГӨ õåƒìœГӨГҠœðƒœðå éîðГӨîíäà "Г‡Е“ВңГҮЕ“Г° ГөГӨГӨГ Г°"Ж’Г  ВҡГ ГӨГ­Г ГёГ .
       ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® Гөíäà ЕЎГөВңВғГ» ГӨГ ГҪВҡûð ГџВңГ» éûëäû ВҡàðøûëàВғàíäà, 1984 éûëäà ГЎГөëà. ГҘûë ГҠГЁГ±Е“Г«Е“ éûðñû ГҠВүГҪ ГҠВөГ«ГҮЕ“Г­, ГёГ ГҫГ°ГӨВҡГ Г­, ГӨåëåôîí Г ГёГ  ГҮåíåðàë Г Г¤ГҡГңГӨГ Г­ГӨûíà, ГҺîíñГӨГЁГӨГөöèГҫ ГЎГөéûíñà ìèíåВң ГҫГ«ВғГ  õîВҡГөВғûì ГЎГ Г°, ГӨГЁГҪ Е“Г©ГӨГҐГҪ, 1953 éûëäà Г±Е“Г­ВғЕ“ГӨ õåƒìœГӨГҠœðƒœðå éîðГӨîíäà ГҫВңГ» éûë ГҠГЁГ±Е“ЕЎГҐ õàВҡûíà Âàñèëèé Г‘ГӨàëèí àëäûíäà Г±Г»Вғûø ГҫЕЎГ ГөЖ’Г Г­ ГЎГ Гё ГӨГ Г°ГӨГ»ГөГ» ГӨГөðàšûíäà ЕЎВөéëœГҮЕ“Г­. ГӘЕ“Ж’Е“Г­ГЁЕ“ГӨ ìèíèñГӨðû Г…ГҠГ ГӨåðèíà Г”Гөðöåâà ?ГөГ«ГүæåíГҠîíûВң äîøìàíû ГЎГөГ«ВғГ Г­. ВҠГ ГЎГөГ« ГЁГӨГҐВү ГЎВүë윚åíäœ ГЎГҐГ° Г±Е“ВғЕ“ГӨГӨЕ“Г­ Г ГёГ»Гө ГҠВөГӨВөГҪ ГөГ«ГӨûðВғГ Г­ éûðñû, ГҠГ ГЎГЁГ­ГҐГӨВҡГ  ГЁГ­ГҐГҪ, Е“Г©ГӨГҠЕ“Г­:
       - Õàíûì, ЕЎГҐЖ’ГҮЕ“ Г­Г Г±Г Г° ГӨœðáèœ ГЎГЁГ°ГҮЕ“Г­Г¤Е“Г°, - ЕЎЕ“Г¬ ГЁГёГҐГҠГӨГҐ ГҫГҪВҡГ Г­.
       "ÒàðèõГӨГ Г­ ГЎГҐГ° ГҠВөГ­" ГҮåðîèíГҫšûíûВң õàðàГҠГӨåðû Г Гөûð ГЎГөГ«ВғГ Г­. ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ðœñìè Г°Е“ВүГҐГёГӨЕ“ ГЎГҐГ° ГӨГ ГҪВҡûð ГҠГҐГ©Е“ВүЖ’Е“ ГЎГөëà, Е“ ГҮðàæäàíëûВҡ Г­ГЁГҠàõû - ГЎГҐГ° Г­ГЁГ±Е“. Е ГөВңВғГ» ГЁГҪГӨЕ“ГёГҐ, ГҠèíîîГҪåðàГӨîð ГҙåîðГҮГЁГ© Г…ГҪèôàíîâ ìåíœí, ГөГ« ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíàíàí 11 Г©Е“ГёГҠЕ“ Г©Е“Гё ГЎГөëà, ВғГ ГЁГ«Е“ ГӨîðìîøî éûðñûíûВң ГҠВөГ­Г«Е“ГёГҐВүГҐ ЕЎЕ“Г¬ Е“Ж’Е“ГҪšåƒëåГҮГҐ Г Г°Вҡàšûíäà ГӨГ Г°Вҡàëà.
       - Е ГЁГ­ Г­ГЁГ­Г¤Е“Г© ГЁГ° ГөГ«? ГҘГ ГёВҡГ  ВҡГ ГӨûí-ВҡГ»Ж’Ж’Г Г° Г Г°ГӨûíàí Г±Г ГЎГ ЕЎГ»Вң, Е“ ВүЖ’ГҐВң 300 ЕЎГөГ¬ ГҢГёГ«Е“Г© àëìàéšûВң...
       ГҘûíû ГЁГёГҐГӨГҐГҪ, Г…ГҪèôàíîâ ГґГ ГӨГЁГ°Ж’Г Г­ Г±Г»ВғГ  ЕЎЕ“Г¬ ГЎГ ГёВҡГ  œéëœíåГҪ ГҠèëìœé. Е’ ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ГЎГҐГ° ВүЖ’ГҐ Вҡàëà. ŒëáèГӨГӨЕ“, ЕЎГЁГ°Е“ГҠ øûëГӨûðàГӨàëàð, îíîГӨГ  áàøëàíûëàð, ГӨГЁГҪ ВүГҪГҠЕ“Г«Е“Г©. Œììœ áûë Г¤ВөГ°ВөВҫ ГӨВүГҮГҐГ«. ГҺëàâäèГҫ Èâàíîâíà ГўГ ГґГ ГӨ ГЎГөГ«ВғГ Г­ ГҠВөГ­Г¤Вө, ГӘЕ“Г±ГҠЕ“ВүЖ’Е“ ГҒëëà ГЏГөГҮГ Г·ГҐГўГ Г­Г»Вң ГҠîíöåðГӨГ» ГЎГөëà. ГЏГөГҮГ Г·ГҐГўГ  ñœõíœГҮЕ“ Г±Г»ВғГ»ГҪ, ГЁВғëàí ГЁГӨЕ“:
       - ГғЕ“Г±Е“Г©Ж’ГҐВң ГЎВөГ©ВөГҠ éûðñûšû àðàáûƒƒàí ГҠГЁГӨГӨГҐ...
       Е Е“Г¬ çàëäà ГөГ«ГӨûðВғГ Г­ 18 ìåВң ГӨàìàøàñû Г ГҫВҡ ВөВҫГӨВө ГӨîðà...
       ГҘГҐЖ’ "ГҘГҒ?ГўГҐГ±ГӨГһ" ГөВҡГ»Гөñûëàðû ГЁВғГӨèáàðûíà ГҺëàâäèГҫ ?ГөГ«ГүæåíГҠГ® ГӨîðìîøîíàí Г Ж’ áèëäœëå ГЎГөГ«ВғГ Г­ ГҢГҪèçîäГӨГ Г°Ж’Г» ГҠГЁГ«ГӨГҐГ°Ж’ГҐГҠ, Гөëàðƒû ГӘЕ“Г±ГҠЕ“Вү Г¦Гөðíàëèñû ЕЎВөéëœГҮЕ“Г­. Е’ ГҠВүГҪìå ВҡГ»Ж’Г»Вҡëû îñðàøûГөЖ’Г Г° îíîГӨîëВғГ Г­. Г’Г»ГөВғГ Г­ ГҫВҡГӨГ» ВөéðœíåВүГ±ГҐ Âëàäèìèð Г‘ГҠà÷èëîâГӨГ»Вң ЕЎГ ВҡëàíВғГ Г­ ГµЕ“ГӨèðœëœðå - ЕЎГЁГ°Е“ГҠ îñðàВҡ. ГҺëàâäèГҫ ÈâàíîâíàíûВң ВӨГґВөГ«Е“ Г±Г»ВғûøГӨàðûíà ГµЕ“ГӨГЁГ°Е“Г«Е“Г°Ж’ГҐ, ðåçåíöèГҫëàðƒû áàðûšûí ГЎГҐГ°ГҮЕ“ ГӨГөГҪëàšàВң - ìàГөГ»ВҡГӨûðВғûñ ГҠГЁГӨГ ГҪ ГҠèëåГҪ Г±Г»Вғûð ГЁГ­ГҐ.

Þðèé ÓçèГҠîâ.
ГӘГ ГӨåðèàëäàðƒû ГҠВүñåðåГҪ ГЎГ ВҫВҡàíäà (ГӨГөëûšûíñà Г©Е“ГҠГЁ ВөГ«ВөГёГ«Е“ГӨЕ“)
"ГҘГҒ?ГўГҐГ±ГӨГһ" ГҮœçèГӨГҐГ­Е“ šûëГӨàíìà ГҫЕЎГ Гө ìîГӨëàВҡ.
ÍÎÂÎÅ Г‚ ГғГҒÇÄÅËГҒГ•
Г‘Е“Г©Е“Г±Е“ГӨ Г€ВҡГӨГЁГ±Г Г¤ ÑîöèГөГ¬ ГӘЕ“Ж’Е“Г­ГЁЕ“ГӨ ÕîВҡГөВҡ Г‘ГҪîðГӨ

ÏåðâàГҫ ГЁГ­ГӨåðíåГӨ-ГҮàçåГӨГ  ðåñГҪГөáëèГҠГЁ ГҘГ ГёГҠîðГӨîñГӨГ Г­ "ГҘГҒ?ГўГҐГ±ГӨГһ"
"ГҘГҒ?ÈÍÔÎГғГӘ" Г¬Е“ВғГ«ВүГ¬Е“ГӨ Г ГҮГҐГ­ГӨëûВғГ» ГӨàðàôûíàí Г±Г»Вғàðûëà
E-mail
gazeta@bashvest.ru
Òåëåôîíû
(347) 272-93-65
(347) 273-32-62
 
(347) 272-48-00
(347) 273-14-83
ГӘВөõœððèðèœГӨГӨГҐВң ГґГҐГҠåðå Г ГўГӨîð ГґГҐГҠåðå ìåíœí ГӨГ ГҪ ГҠèëìœВүГҐ Г«Е“ ГЁГµГӨèìàë